Pomogliśmy już 123 456 klientom

Regulamin


świadczenia usług serwisu polisynadom.pl

I. Definicje ogólne

Użyte poniżej określenia w dalszej części Regulaminu oznaczają:

 1. Partner lub Partner Serwisu – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) współpracujący z Serwisem polisynadom.pl, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych lub pośrednik ubezpieczeniowy.
 2. Ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) posiadający zezwolenie, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151), który ramach swojej działalności polegającej na ubezpieczeniach osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy, zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.
 3. Pośrednik Ubezpieczeniowy – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.), który za wynagrodzeniem wykonuje czynności faktyczne lub prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154).
 4. Ubezpieczony – Użytkownik Serwisu polisynadom.pl zawierający z Partnerem Serwisu umowę ubezpieczenia.
 5. Serwis lub Serwis polisynadom.pl – oznacza stronę internetową polisanaauto.pl wraz z oferowanymi przez nią usługami.
 6. Użytkownik – osobę korzystającą z usług Serwisu polisynadom.pl.
 7. Ubezpieczenie lub umowa ubezpieczenia – zawierana pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151).
 8. Produkt ubezpieczeniowy – oferta złożona przez Partnera Serwisu zawarcia umowy ubezpieczenia w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151).lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym celu i charakterze.

II. Postanowienia ogólne

 1. polisanaauto.pl jest serwisem internetowym, który analizuje rynek pod kątem najkorzystniejszych ofert ubezpieczeń i umożliwia przedstawienie Użytkownikowi bezpośrednio przez samego Ubezpieczyciela lub Pośrednika Ubezpieczeniowego oferty ubezpieczenia dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Właścicielem Serwisu polisanaauto.pl jest spółka DFEX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosia na Cyprze, Company Registration Number: HE 280711, EU VAT: CY10280711W.
 3. Użytkownik przed skorzystaniem z usług Serwisu zapoznaje się i akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik nie może w części postanowienia Regulaminu zaakceptować, a w części odrzucić.
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, zasady dostępu do usług Serwisu, zasady odpowiedzialności właściciela Serwisu, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne zasady korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że postanowienia Regulaminu mogą ulegać zmianom, w związku z czym zobowiązuje się każdorazowo zapoznawać się z ich treścią przed korzystaniem z usług Serwisu.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu polisynadom.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich, co może skutkować także odpowiedzialnością karną.
 4. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu polisynadom.pl w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec właściciela Serwisu powstałych w związku zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.

IV. Zasady dostępu do usług Serwisu

 1. Użytkownik może wnioskować o ofertę ubezpieczenia przez Partnerów Serwisu przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny za pomocą Serwisu polisynadom.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z usług Serwisu polisanaauto.pl jest bezpłatne.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu przy wypełnianiu formularza obowiązkowych danych osobowych, o których mowa w ust. 4, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Aby uzyskać dostęp do usług Serwisu, Użytkownik obowiązany jest podać dane osobowe wymagane w formularzu aplikacyjnym. W szczególności są to: nazwisko i imiona, stan cywilny, numer telefonu, adres zameldowania zgodnie z danymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania. Zakres wymaganych danych osobowych może ulec zmianie.

V. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis polisynadom.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i jego usług. Jednakże ze względu na techniczne ograniczenia Serwis nie może gwarantować, iż korzystanie z niego będzie przebiegało bez błędów i przerw, dlatego wszelkie transakcje Użytkownik dokonuje na własne ryzyko.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie oraz prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 3. Serwis polisynadom.pl nie jest właścicielem produktów ubezpieczeniowych i finansowych dostarczanych przez swoich Partnerów ponieważ Ubezpieczycielem w każdym wypadku są Partnerzy Serwisu, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez swoich Partnerów.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ofertę ubezpieczenia przedstawioną przez Partnera Serwisu.
 5. Informacje zawarte w Serwisie polisynadom.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu produktów finansowych oferowanych przez Partnerów Serwisu.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej polisynadom.pl, ponieważ maja one charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Informacje przedstawione w Serwisie polisynadom.pl pozyskiwane są od Partnerów Serwisów, w związku z czym Serwis nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość, gdyż nie ma możliwości ich zweryfikowania i zagwarantowania ich rzetelności, kompletności, zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 8. Serwis polisanaauto.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie polisanaauto.pl.
 9. Wszelkie informacje publikowane przez Serwis polisynadom.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązań finansowych wobec Partnera Serwisu powinien przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, regulaminem świadczenia usług Ubezpieczyciela oraz w miarę potrzeby skorzystać z usług wykwalifikowanej osoby.
 10. Wszelkie opinie wyrażone w dziale Referencje Serwisu są prywatnymi opiniami Użytkowników Serwisów, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. W ramach świadczenia usług Serwis polisanaauto.pl gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z poz.zm.).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Serwis polisynadom.pl.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu - spółka DFEX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosia na Cyprze, Company Registration Number: HE 280711, EU VAT: CY10280711W.
 4. Pozostawione przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu polisynadom.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od Serwisu oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych osobowych na ww. cele w przyszłości.
 5. Użytkownik wyraża również zgodę na usługę przypominania o konieczności dokończenia uzupełnienia formularza, co może odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 6. Użytkownik udostępniając swój adres elektroniczny wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik udostępniając swój numer telefonu wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą łączności telefonicznej (wiadomości tekstowe sms oraz połączenia telefoniczne).
 8. Użytkownik udostępniając swój adres zamieszkania lub zameldowania wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów materiałów reklamowych pod wskazany adres.
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, w szczególności do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub usunięcia udostępnionych danych osobowych.
 10. Dane osobowe Użytkownika Serwis polisynadom.pl może przekazać za zgodą Użytkownika Partnerom Serwisu w celu umożliwienia Partnerowi Serwisu kontaktu z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem finansowym. Serwis przekazuje Partnerowi dane osobowe Użytkownika wyłącznie do przetwarzania w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody, jednak Serwis nie ma wpływu na sposób wykorzystania danych osobowych przez swoich Partnerów. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i zasadami ochrony danych osobowych przyjętymi przez Partnera Serwisu, gdyż Serwis polisanaauto.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez nie danych osobowych.
 11. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części i usług Serwisu polisanaauto.pl, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.
 12. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez Serwis polisynadom.pl lub jego Partnerów swoich usług lub na cele marketingowe, w tym otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), to Użytkownik może w każdym czasie tę zgodę odwołać przesyłając informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
 13. Celem uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych, jak również otrzymania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, Użytkownik wysyła stosowną informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

VII. Rozmowy telefoniczne

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wykonywane przez niego połączenia telefoniczne do centrum operacyjnego Serwisu mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

VIII. Postępowania reklamacyjne

 1. Celem Serwisu polisynadom.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając ją do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez pozyczkavip.pl. W sytuacji gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

IX. Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie polisynadom.pl są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu.
 2. Użytkownicy Serwisu polisynadom.pl są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Zawartość Serwisu polisynadom.pl może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego.
 4. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody właścicielowi Serwisu na zasadach ogólnych.
 6. Udostępniając własne treści w serwisie polisynadom.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku.

X. Ochrona prywatności

 1. Serwis polisynadom.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 2. Skorzystanie z usług Serwisu wymaga jednak przedstawiania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis polisynadom.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie polisynadom.pl.
 4. Serwis polisynadom.pl przedstawia jasne opisane zasady cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, rezygnacji z usługi informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie oraz otrzymywania informacji handlowych od Serwisu oraz jego Partnerów.
 5. Serwis polisynadom.pl zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
 6. Dane statystyczne zgromadzone przez serwis polisynadom.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Serwis polisynadom.pl.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie polisynadom.pl.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polisynadom.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 5. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków Użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla Użytkowników.